Omgevingsplan inzien

Sinds 1 januari 2024 is er één omgevingsplan voor Hoorn. Het omgevingsplan vervangt de bestemmingsplannen. In een omgevingsplan worden meer onderwerpen geregeld dan er in een bestemmingsplan mogelijk was. Zo komen bijvoorbeeld regels die in verordeningen stonden of betrekking hadden op milieuwetgeving nu vaak in het omgevingsplan terecht.

Wat staat er in het omgevingsplan?

In het omgevingsplan staat wat er is toegestaan in de fysieke leefomgeving. U kunt in het omgevingsplan bijvoorbeeld zien welke regels geldig zijn op het gebied van:

  • (ver-) bouwen
  • het gebruiken van gronden en bouwwerken
  • het uitoefenen van een bedrijf
  • het kappen van bomen.  

Bekijk het omgevingsplan van de gemeente Hoorn via het omgevingsloket.

Er is vanaf 1 januari 2024 juridisch gezien sprake van één omgevingsplan voor de gemeente. Toch is het op dit moment nog niet mogelijk om het omgevingsplan te bekijken als één bestand of als één plan. Bij een bestemmingsplan kon dit wel. Hieronder leggen wij uit waarom dat nog niet mogelijk is.

Tijdelijk omgevingsplan

Per 1 januari 2024 is eerst sprake van een ‘tijdelijk’ omgevingsplan. Dit wordt ook wel het omgevingsplan ‘van rechtswege’ genoemd. Het tijdelijke omgevingsplan bestaat uit een aantal afzonderlijk te raadplegen onderdelen. De belangrijkste onderdelen zijn: 

  • de voormalige bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen en dergelijke
  • een aantal voormalige regels van het Rijk (ook wel ‘Bruidsschat’ genoemd);
  • een aantal regels uit de Verordening Fysieke Leefomgeving.  

Uiterlijk 1 januari 2032 moeten al deze onderdelen zijn samengevoegd in één plan voor de hele gemeente: het nieuwe omgevingsplan. Kijk voor meer informatie op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. 

Op de website van het omgevingsloket kunt u via ‘Regels op de kaart’ een locatie invoeren of een locatie aanklikken op de kaartweergave. Vervolgens verschijnt aan de linkerzijde van het scherm een overzicht van de daar geldende regels.  

Regels

Onder het tabblad ‘Gemeente’ treft u de regels aan van het omgevingsplan van Hoorn. U ziet hier ‘het Omgevingsplan Hoorn’ staan, maar ook bestemmingsplannen. Het ‘Omgevingsplan Hoorn’ is nog niet volledig gevuld. De Bruidsschat is wel al opgenomen in het omgevingsplan. Naarmate het omgevingsplan gefaseerd wordt opgevuld tot een nieuw omgevingsplan, komen steeds meer regels in het ‘Omgevingsplan Hoorn’ te staan. Er zijn dan ook steeds minder regels vanuit bestemmingsplannen van toepassing. 

Onderdelen die niet in het omgevingsplan zitten

De onderdelen van het omgevingsplan (bestemmingsplannen, de Verordening Fysieke Leefomgeving) die nog niet in het ‘Omgevingsplan Hoorn’ zijn opgenomen, zijn afzonderlijk te raadplegen. De overige regels van het omgevingsplan die afkomstig zijn van bestemmingsplannen zijn te vinden in het Omgevingsloket. De regels uit de Verordening Fysieke Leefomgeving vindt u op Overheid.nl.

Vragen over bouw- of verbouwplannen 

Heeft u vragen over een gepubliceerde aanvraag om omgevingsvergunning. Meer informatie vindt u op de pagina Omgevingsvergunning voor bouwen, en verbouwen

Blijf op de hoogte van bekendmakingen in uw buurt. Dit kan door u aan te melden voor de e-mailservice van overheid.nl U krijgt dan automatisch te zien: 

  • welke aanvragen er op het gebied van bijvoorbeeld bouwen en verbouwen binnenkomen. 
  • wanneer de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag. 
  • wanneer u bezwaar kunt maken tegen het besluit. 

Omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen 

Bekijk besluiten uit uw buurt, zoals vergunningen en bouwplannen op www.overheid.nl.  

1: Kan ik reageren op het omgevingsplan?

U kunt alleen reageren als het omgevingsplan wordt gewijzigd. Als het omgevingsplan wordt gewijzigd, wordt dat wijzigingsbesluit bekendgemaakt in het Gemeenteblad en het Hoorns Nieuwsblad. De eerste wijziging van het omgevingsplan wordt in het derde kwartaal van 2024 verwacht. 

2: Hoe komt een wijziging van het omgevingsplan tot stand?

Stap 1: De gemeente maakt bij een voorstel tot een wijzigingsbesluit bekend op welke wijze bewoners, maatschappelijke instanties en andere betrokkenen daarbij worden betrokken (participatie). Daarna wordt een concept wijzigingsbesluit opgesteld. Deze wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en Hoorns Nieuwsblad. Het ontwerp wijzigingsbesluit ligt vervolgens voor 6 weken ter inzage. Op het ontwerpbesluit kunnen zienswijzen worden ingediend. 

Stap 2: Na de 6 weken doen burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad over hoe om te gaan met de eventueel ingebrachte zienswijzen. Verder adviseren ze over de vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan. De gemeenteraad is bevoegd het omgevingsplan te wijzigingen, tenzij de wijziging is gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. 

Stap 3: Het wijzigingsbesluit ligt opnieuw 6 weken ter inzage. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan beroep worden ingediend. In de publicatie van het wijzigingsbesluit staat hoe dat kan en onder welke voorwaarden. Er kan ook een voorlopige voorziening aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gevraagd.  

3. Wat gebeurt er met mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning als deze niet past in het omgevingsplan?

De gemeente beoordeelt dan of er medewerking aan het plan kan worden verleend. Als het plan niet past in het omgevingsplan, is er sprake van een zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).Kijk voor meer informatie  op de website van het IPLO . 

4. Omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit of wijziging omgevingsplan?

Soms wil een initiatiefnemer een plan realiseren dat niet past binnen het omgevingsplan. Meestal kan er dan een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) worden aangevraagd. Toch kan het soms beter zijn om een wijziging van het omgevingsplan aan te vragen. Stemt u dit vooraf af met de gemeente.  

5. Wat kan ik doen als de waarde van mijn woning is gedaald door een wijziging van het omgevingsplan?

Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Nadeelcompensatie aanvragen.' 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.